Zasady Wyzwań

I. Zasady wyzwania w Magicznej Kartce:
I. Challenges rules in Magiczna Kartka:

1. Praca musi być nowa i musi mieścić się temacie wyzwania, być liftem lub interpretacją mapki. Oczywiście zależy to od rodzaju wyzwania.
2. Praca może mieć dowolną formę, tj, kartka, LO, pudełko, ramka, zakładka czy cokolwiek przyjdzie wam do głowy :)
Wyjątkiem od tego punktu są wyzwania, których temat wskazuje na formę pracy.
3. Praca MUSI być wykonana z użyciem produktów Magicznej Kartki. Dozwolone jest użycie innych produktów, ale produkty Magicznej Kartki muszą stanowić wyraźną i widoczną część pracy.
4. Prace należy zgłaszać za pośrednictwem narzędzia umieszczonego na dole każdego posta z wyzwaniem (inlinkz).
W poście na swoim blogu, linkujemy użyte w swojej pracy, materiały ze sklepu Magiczna Kartka.

1. Project must be new and must fit the topic challenge, could be a lift or interpretation of the map. 
It depends on the type of challenge.
2. Project may be in any form - card, layout, box, frame, tag or whatever comes to your mind :)
The exception to this point are the challenges which the subject indicates a form of work.
3. Project MUST be made with products of Magiczna Kartka. It is allowed to use other products, but the products of Magiczna Kartka must be a clear and visible part of the job.
4. Entries should be submitted via the tool at the bottom of each post challenge (inlinkz).

Uwaga: Prace muszą być nowe, nie publikowane przed ogłoszeniem wyzwania. 
Każda osoba może zgłosić dowolną ilość prac :)
Note: The project must be new, not published before the announcement of the challenge.
Any person may submit any number of works :)

II. Wybór prac i losowanie:
II. The choice of projects and draw:

1. Każda zgłoszona praca, spełniająca powyższe warunki bierze udział w wyzwaniu Magicznej Kartki.
2. Po zakończeniu wyzwania, nasze projektantki wybierają tzw. TOP3 Magicznej Kartki. (TOP1 praca najwyżej oceniona, TOP3 - praca która zdobyła mniejszą ilość głosów) - i te osoby otrzymują poniższe bannerki, które mogą pobrać również z tej strony.
3. W następnej kolejności, wśród wszystkich zgłoszonych prac następuje losowanie po przez system Random.org, który ukazuje wygrany numer pracy.
Praca ta, zostaje nagrodzona Bonem o wartości 100zł, do wykorzystania na papiery producenta firmy Magiczna Kartka (bon zakupowy ważny przez kolejny miesiąc)
1. Each submitted projects, which meets the above conditions,
 takes part in the challenge of Magiczna Kartka.
2. After the challenge, our designers choosing TOP3 of Magiczna Kartka. 
(TOP1 with highest score TOP3 - with lowest score) - and these people receive these banners, 
which can also be downloaded from this page.
3. Next, among all the works submitted, we draw upon the system Random.org, 
which shows the number of the winning project.
This project, is rewarded with a value of PLN 100 voucher, to use for paper manufacturer's by Magiczna Kartkas (voucher valid for another month).

WAŻNE:
1. Losowanie prac następuje wtedy, kiedy liczba zgłoszonych prac jest wyższa niż 10.
Dlatego prosimy o rozgłaszanie i udostępnianie tematów naszych wyzwań :)
2. Jeżeli ilość 10 prac nie wystąpi, wówczas wylosowana osoba otrzymuje bon o wartości 30zł do wykorzystania na papiery producenta firmy Magiczna Kartka (bon zakupowy ważny przez kolejny miesiąc)
IMPORTANT:
1. The draw of projects occurs when the number of submitted projects is higher than 10.
Therefore please broadcast and share topics of our challenges :)
2. If the amount of 10 projects does not occur, then the drawn person receives a voucher of PLN 30 to use on paper manufacturer's by Magiczna Kartka (voucher valid for another month).


oraz wersja męska :)

III. Układ wyzwania:
III. System of challenges:
(wyzwanie publikowane będzie zawsze w ten sam dzień miesiąca)

(Challenge will always be published on the same day of the month)


Od 5-go dnia każdego miesiąca, do ostatniego dnia miesiąca bieżącego
Wyniki będą ogłaszane dnia 7-go każdego miesiąca
From the 5th day of each month to the 30-31th day of the following month
The results will be announced on the 7th of every month

IV. Zasady wykorzystania wygranego bonu:
IV. Terms of use won voucher:

W celu zrealizowania bonu, wystarczy zarejestrować/zalogować się w naszym sklepie
i złożyć zamówienie, odliczając wygraną kwotę od jego wartości.
Koszty przesyłki zostają po stronie osoby zamawiającej.
W uwagach przy zamówieniu, należy napisać, że jest to zamówienie z wygranego wyzwania.
In order to implement the voucher, simply register/login in our store
and place an order, calculate the winning amount from its value.
Shipping costs are on the side of the person who ordering.
In the notes when ordering, you write that it is the order of winning the challenge.

Uwaga:
- wygrane bony nie łączą się z innymi promocjami trwającymi w określonym okresie (np dni darmowej wysyłki, dostawa na koszt sprzedającego itd itp),
- wygrany bon jest ważny 1 miesiąc od daty wygrania wyzwania
Warning:
- Won vouchers can not be combined with other ongoing promotions within a specific period (ex. days free shipping, delivery at the expense of the seller, etc.)

- Won voucher is valid for 1 month from the date of winning challenges

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy Państwa o kontakt pod adresem:
magiczna.kartka@gmail.com
If you have any additional questions, please contact us at:
magiczna.kartka@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze :)